Regulamin konkursu Facebook 24.11.2022

REGULAMIN Konkursu Kalendarzowe inspiracje

§ 1 ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu "Kalendarzowe inspiracje" jest SAMODRUK czyli CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 6 61-731 Poznań  NIP 7831697177  REGON 302360070 e-mail: bok@ccsdruk.pl (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu "Kalendarzowe inspiracje"(dalej: „Regulamin”) oznaczają:
 2. „Uczestnik” – osoba, która wzięła udział w konkursie.
 3. „Konkurs” – konkurs "Kalendarzowe ", którego dotyczy niniejszy Regulamin.
 4. „Komisja” - Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

§ 3 REGULAMIN

 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie www.ccsdruk.pl do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu.

§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 25.11.2022 r. o godz. 10:00 i kończy 11.12.2021 r. o godz. 23:59.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski za pośrednictwem profilu Facebook Organizatora.
 3. W konkursie wygrywają 3 osoby, nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie podane w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu.

 

§ 5 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Prawdziwe dane osobowe podane w formularzu konkursowym są warunkiem otrzymania Nagrody.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora i inne osoby uprawnione do reprezentacji Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

 

§ 7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu Facebook, 
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno:
 • Wejść na profil Samodruk
 • Polubić profil marki (jeśli nie jest jeszcze jej fanem)
 • Polubić post konkursowy
 • W okresie od 25 listopada 2022 roku do 11 grudnia 2022 r. dodać w komentarzu pod postem konkursowym zdjęciem na temat "Kalendarzowe  inspiracje".

§ 8 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. Zwycięzca zostanie wytypowany przez komisję.
 2. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu 30 dni od przyznania Nagrody traci on prawo do nagrody. W takim przypadku Zwycięzca Konkursu  zostanie ponownie wyłoniony przez Organizatora zgodnie z dotychczasową procedurą wyłonienia zwycięskich Prac Konkursowych opisaną w ust. 1 powyżej. Po tym czasie jeżeli Zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu Nagrody, a nieodebrana przesyłka zawierająca Nagrodę powróci do Organizatora, prawo do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 3. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody w gotówce ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

§ 9 NAGRODY

 1. Organizator przewidział nagrodę:

1. miejsce – 3 dowolne kalendarze z oferty www.samodruk.pl

2. miejsce – 2 dowolne kalendarze z oferty www.samodruk.pl

 3. miejsce -1 dowolny kalendarz z oferty www.samodruk.pl

 

 1. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Uczestnik Konkursu poprzez wyrażenie akceptacji Regulaminu poprzez swoje zgłoszenie pod postem konkursowym na profilu Organizatora zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do jego pracy konkursowej w celu informowania na profilu Organizatora w serwisie Facebook o jego udziale w Konkursie.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej na Facebook, w komentarzu, mailowo, przy wykorzystaniu danych podanych podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż po spełnieniu warunków z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę Konkursu.
 4. Nagroda zostanie przekazana lub wysłana za pośrednictwem kuriera w ciągu 30 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności zaś Uczestników, którzy:
 • Nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie.
 • Wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
 • Zamieszczają treści nieobyczajne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania religijne, mniejszości narodowe lub ze względu na płeć.
 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu tj. CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 6 61-731 Poznań  NIP 7831697177  REGON 302360070 e-mail: bok@ccsdruk.pl. (dalej: „Organizator”), które będzie zbierać na zasadzie dobrowolności oraz przetwarzać dane osobowe na zasadach oraz w celach zgodnych z udzielonymi przez Uczestnika zgodami w postaci wyrażenia akceptacji Regulaminu Konkursu, o czym mowa w paragrafie 13, ust. 4.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu, wglądu do treści ich danych oraz ich poprawiania i usuwania, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.
 5. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 6. Zwycięska Praca Konkursu oraz imię i nazwisko ich autora zostaną opublikowane na profilu Facebook Organizatora .

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są   postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania po uprzednim poinformowaniu uczestników Konkursu.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z organizatorem pod adresem e-mail info@ccsdruk.pl
 4. Uczestnik wyraża wolę udziału w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zgłoszenie swojej odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia Zwycięzcom ewentualnej Nagrody.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.