Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Celem zapisów niniejszego dokumentu (dalej: „Polityka prywatności”) jest uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej: „Ustawa”). Wszelkim pojęciom niezdefiniowanym w  Polityce prywatności nadaje się znaczenie tożsame z przyjętym w treści Regulaminu korzystania z Serwisu.

 1. Informacje o administratorze
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka pod firmą CCS Druk Cyfrowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-731) przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453205, posiadająca NIP: 783-169-71-77, REGON: 302360070, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.900.000,00 zł (dalej: „Administrator”).
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 61 8551 706 w. 119, pod adresem e-mail: rodo@ccsdruk.pl bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.
 1. Gromadzenie danych
  1. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisu gromadzone są na dwa sposoby:
   1. informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika (prosimy o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych w celu rejestracji, zamówienia Usługi, złożenia reklamacji lub zapytania. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane, wymienione w formularzu rejestracyjnym są niezbędne do realizacji Usług oraz wskazuje, które dane są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji;
   2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu, w szczególności:
    1. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z Serwisu;
    2. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania Serwisu. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez Serwis do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Administrator zbiera zarówno ciasteczka „stałe” (przechowywane są na urządzeniu Użytkownika przez dłuższy czas) jak i „sesyjne” (są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki). Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na swoich urządzeniach końcowych przez Serwis i/lub Aplikację. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w Polityce plików Cookie.
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
  1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
   1. dane identyfikujące osobę, w tym: imiona i nazwiska, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON);
   2. dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), podane przez Użytkownika numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;
   3. dane dotyczące Umowy/Usług takie jak: rodzaj zamawianych Usług, kwota i waluta, warunki dostawy i płatności;
   4. informacje dodatkowe powiązane z Kontem Klienta takie jak: historia zamówień, historia reklamacji lub zwrotów, historia zakupów; dane finansowe i historia faktur lub innych dokumentów księgowych Klienta.
  2. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkownika. Ponadto, Administrator może je pozyskiwać ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach i podstawach prawnych:
   1. w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym założenie i administrowanie Konta, świadczenia Usług oraz kontaktowania się z Klientem w związku z wykonywaniem Umowy, w tym świadczeniem Usług;
   2. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:
    1. rozliczenia Umowy, w tym Usług (w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;
    2. rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klientów;
   3. w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym:
    1. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora - windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;
    2. marketingu bezpośredniego Usług Administratora, a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
    3. zapewnienia obsługi usług płatniczych;
    4. przechowywania danych dla celów statystycznych - posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności oraz analitycznych - celem lepszego doboru Usług do potrzeb Klientów, analizy finansowej Administratora, badania satysfakcji Klientów;
    5. archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
   4. na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w tym w celu wysyłki newsletter’a.
  2. Podanie przez Klientów danych identyfikacyjnych, teleadresowych i dotyczące Umowy/Usług jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy oraz świadczenia Usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy oraz świadczenia Usług.
  3. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje im prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. W trakcie realizacji Umowy i świadczenia Usług nie podejmujemy w stosunku do Klientów decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Klientów, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów prawa, tj.:
   1. realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz świadczonych Usług, a po jej zakończeniu, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);
   2. niezbędny do dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym w Kodeksie cywilnym, Ordynacji podatkowej);
   3. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania Umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
   4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody;
   5. w celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  2. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Danych osobowych Klientów w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 1. Odbiorcy danych
  1. Administrator może przekazać Dane osobowe Klientów:
   1. swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania na rzecz Klientów;
   2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Dane osobowe Klientów i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:
    1. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
    2. agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;
    3. podmiotom świadczącym nam usługi poligraficzne, doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
    4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
   3. innym administratorom będącym:
  2. agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze Klientów lub prowadzeniu sklepów lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży Usług - w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
  3. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
  4. podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usług płatniczych;
  5. zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
  6. podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny/wynagrodzenia za wykonanie Usługi lub innych należności na rzecz Administratora.
   1. Obecnie, Administrator nie planuje przekazywać danych Użytkowników poza EOG.

Na stronie internetowej www.samodruk.pl mogą znajdować się łącza do stron internetowych, czy aplikacji, które nie są kontrolowane przez Administratora. Klient powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz regulaminem i polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, Klientom przysługują następujące prawa:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;
   2. prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;
   3. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
   4. prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;
   5. prawo przeniesienia swoich danych, w sytuacjach przewidzianych w 20 ust. 1 RODO;
   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;
   7. prawo do zakwestionowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, zgodnie z art. 22 RODO;
   8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
  2. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, zgodnie z art. 77 RODO.
  3. Zakres każdego ze wskazanych w pkt. 7.1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO. Z uprawnień tam wskazanych mogą Państwo skorzystać, przesyłając wniosek bądź innego rodzaju pismo na adres siedziby Administratora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
  4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie posiadania przez danego Klienta uprawnień do złożenia wniosku, Administrator ma prawo poprosić dany podmiot o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie uwierzytelnienia danej osoby.
  5. Jeśli żądanie Klienta zostało przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
  6. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania Klienta będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
   1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
   2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  1. Klientom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. w szczególności niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dodatkowo, w każdej chwili Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Stosownie do potrzeb Administrator może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Użytkowników poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.